• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Prețul de furnizare al apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare - 2023
preturi_apa_2023.docx  (25,23 KB)  data: 24-11-2022   utilizator: 1  
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDĂ
IN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATA   PRIN OUG 38/2022
PRIVIND   REGIMUL   DESEURILOR     VA   ADUCEM   LA   CUNOSTINTA
URMATOARELE:
Articolul 20
(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DESEURILOR VA FI SANCTIONATA CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE SI  DE LA 50000-70000 LEI. PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B). INCENDIEREA,   INGROPAREA   SAU     ELIMINAREA  DESEURILOR IN AFARA SPATIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSESTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA

PRIMAR,
data: 17-10-2022   utilizator: 1
În atenţia crescătorilor de animale: Mediu şi măsuri de gestionare a depozitarii gunoiului de grajd, măsuri contravenţionale
Conform Legii 55/2017 care aproba cu modificari OG  nr 24/2016  privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala  va aducem la cunostinta amenzile date fermierilor care nu respecta regulile privind depozitarea si neutralizarea deseurilor animale.

Art. 71.

Următoarele fapte constituie contravenții:

a)    neanunțarea decesului animalelor  de catre crescatori individuali , in termen de  maxim 24 de ore, a medicului veterinar de liberă practică  caruia ii sunt arondati si a și a autorității administrației publice locale  pe a carei raza  administrative teritoriala are loc decesul 

Amenda de la 100 lei la 200 lei

b)   neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

Amenda  de la 100 lei la 200 lei daca fapta a fost savarsita de crescarori individuali de animale / de la 500 la 1000 lei daca fapta a fost savarsita  de unitati de crestere aanimalelor

c)    neridicarea  deseurilor  de origine animală;

Amenda de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare sineutralizare a subproduselor de origine animala, a consiliilor judetene

d)   neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la  deseurile  de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei  data unitatilor de crestere a animalelor , de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii/de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

e)    neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori  implicate în  unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

f)     transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

g)    abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop;

Amenda de la 2000 lei la 4000 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii si unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

h)   neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;

Amenda de  la 2000 la 4000 lei si retragerea si anularea autorizatiei sanitar veterinare in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii 

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 74.

Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Ministerul Mediului, conform legislației specifice în vigoare.


DEPOZITAREA GUNOIULUI STRICT INTERZISA.docx  (12,06 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa ostrov persoane juridice .doc  (86,50 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa gunoi de grajd.docx  (121,62 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 21 plan deseuri abandonate.pdf  (25,17 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 20 gospodarire comunala.PDF  (248,10 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1