Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Prețul de furnizare al apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare - 2023
preturi_apa_2023.docx  (25,23 KB)  data: 24-11-2022   utilizator: 1  
ANUNT PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE PROIECT "SF PT DE Amenajare si modernizare drumuri de interes local, comuna Ostrov, judetul Tulcea”
Comuna Ostrov, titular al proiectului "SF+PT+DE Amenajare si modernizare drumuri de interes local, comuna Ostrov, judetul Tulcea” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,SF+PT+DE Amenajare si modernizare drumuri de interes local, comuna Ostrov, judetul Tulcea", propus a se realiza in comuna Ostrov, satul Ostrov, str. Energiei, Plantelor, Taiwan, Cercului, Albatros, Preot loan Stasuc, jud.Tulcea, identificat prin F12; DS 1532; DS 1564; DS 613; DS 679; DS 860; DS 1611; DS 1646; intravilan.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Tulcea.
data: 14-11-2022   utilizator: 110
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
Ordonanța 25/2008 privind registrul agricol 

termen_registru_agricol.docx  (13,11 KB)  data: 08-11-2022   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

>>> formulare colectare ape uzate

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
...

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane; 

...

informare_mediu.docx  (16,64 KB)  data: 19-10-2022   utilizator: 1  
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDĂ
IN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATA   PRIN OUG 38/2022
PRIVIND   REGIMUL   DESEURILOR     VA   ADUCEM   LA   CUNOSTINTA
URMATOARELE:
Articolul 20
(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DESEURILOR VA FI SANCTIONATA CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE SI  DE LA 50000-70000 LEI. PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B). INCENDIEREA,   INGROPAREA   SAU     ELIMINAREA  DESEURILOR IN AFARA SPATIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSESTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA

PRIMAR,
data: 17-10-2022   utilizator: 1
Garda Naţională de Mediu - avertizări privind incendierea sau îngroparea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate
garda de meniu - atentie incendieri.pdf  (69,16 KB)  data: 13-10-2022   utilizator: 1  
Anunţ - ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie care intră în vigoare cu 1 noiembrie 2022
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,81 KB)  data: 11-10-2022   utilizator: 1  
În atenţia crescătorilor de animale: Mediu şi măsuri de gestionare a depozitarii gunoiului de grajd, măsuri contravenţionale
Conform Legii 55/2017 care aproba cu modificari OG  nr 24/2016  privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala  va aducem la cunostinta amenzile date fermierilor care nu respecta regulile privind depozitarea si neutralizarea deseurilor animale.

Art. 71.

Următoarele fapte constituie contravenții:

a)    neanunțarea decesului animalelor  de catre crescatori individuali , in termen de  maxim 24 de ore, a medicului veterinar de liberă practică  caruia ii sunt arondati si a și a autorității administrației publice locale  pe a carei raza  administrative teritoriala are loc decesul 

Amenda de la 100 lei la 200 lei

b)   neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

Amenda  de la 100 lei la 200 lei daca fapta a fost savarsita de crescarori individuali de animale / de la 500 la 1000 lei daca fapta a fost savarsita  de unitati de crestere aanimalelor

c)    neridicarea  deseurilor  de origine animală;

Amenda de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare sineutralizare a subproduselor de origine animala, a consiliilor judetene

d)   neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la  deseurile  de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei  data unitatilor de crestere a animalelor , de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii/de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

e)    neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori  implicate în  unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

f)     transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

g)    abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop;

Amenda de la 2000 lei la 4000 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii si unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

h)   neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;

Amenda de  la 2000 la 4000 lei si retragerea si anularea autorizatiei sanitar veterinare in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii 

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 74.

Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Ministerul Mediului, conform legislației specifice în vigoare.


DEPOZITAREA GUNOIULUI STRICT INTERZISA.docx  (12,06 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa ostrov persoane juridice .doc  (86,50 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa gunoi de grajd.docx  (121,62 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 21 plan deseuri abandonate.pdf  (25,17 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 20 gospodarire comunala.PDF  (248,10 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Hotărârea ISU Tulcea nr 52/21.04.2022 privind actualizarea spaţiilor temporare pentru cazare pe teritoriul judeţului Tulcea a cetăţenilor proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina
ISUTL-hotararea52-2022.pdf  (572,78 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România
   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în cursul lunii aprilie 2022, Campania Națională „Curățăm România!” sub sloganul ”O țară fără deșeuri abandonate!”. Cantitățile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare.
   Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă ţintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face ţara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare din UE, sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent ruşinos, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%.

    Până în 2025, România trebuie să ajungă la 55% rată de reciclare, o ţintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Aceasta presupune o altă provocare pentru România: reducerea până la 10% a cantităţii de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. În prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24%, restul se reciclează.

   Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România


Campania nationala - Curatam Romania.pdf  (246,83 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Anunţ - procedura de nominalizare a punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare care vor funcţiona în anul 2022 în perimetrul RBDD şi în zonele limitrofe
puncte debarcare si centre prima vanzare.pdf  (175,95 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate