Formulare taxe, impozite, declaraţii fiscale, autorizaţii

Titlu
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Decizie de anulare a creanţelor
Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile
Proces verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale
Proces verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil
Proces verbal de declarare a stării de insolvabilitate
Procesul verbal de constatare a insolvabilităţii
Proces verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite
Cerere pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite
Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită
Proces verbal privind cheltuielile de executare silită
Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate
Proces verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
Proces verbal de licitaţie pentru bunuri mobile
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile
Proces verbal de predare-primire
Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile
Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile
Proces verbal de numire a administratorului sechestru
Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile
Proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
Decizie de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit
înştiinţare poprire
Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorie asupra disponibilităţilor băneşti
Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorii
Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
Adresă de înfiinţare a popririi
Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii
Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii
Somaţie privind executarea silită a bunurilor imobile
Proces verbal de identificare bunuri imobile
Proces verbal privind comunicarea somaţiei
Adeverinţă de primire a somaţiei
Somaţie
Proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
Titlu executoriu
Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Autorizaţia de foraje şi excavări
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
Certificat de nomenclatură stradală şi adresă
Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
Cerere restituire
Cerere compensare
înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale
Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii
Dispoziţie de urmărire
Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală
Raport de inspecţie fiscală
Punct de vedere al contribuabilului la constatările inspecţiei fiscale
Declaraţie contribuabil
Notă explicativă
Proces verbal de inspecţie fiscală
Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
Invitaţie
Aviz de inspecţie fiscală
Ordin de serviciu
Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
Procesul verbal de verificare gestionară
Borderou de debite-scăderi
Borderou desfăşurător al încasărilor
Extras de rol
Registru de rol alte venituri
Registru de rol nominal unic
Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport
Notă de plată
Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă
Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport
Proces verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe teren
Proces verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe clădiri
Impozit pe spectoacole
Declaraţie - decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră
Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă
Confirmarea de primire a debitelor
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate
Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal de constatare a contravenţiei
Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei fiscale
Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice
Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere entru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Anexa 80
Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile Anexa 79
Chitanţa pentru creanţele bugetelor locale