Strategia de dezvoltare

 
Strategia de dezvoltare locală comuna Ostrov 2021 - 2027
 
   Uniunea Europeană pune la dispoziție statelor membre o paletă largă de instrumente financiare ce au ca scop susținerea unei dezvoltări sustenabile care să permită satisfacerea nevoilor țărilor membre, fără însă a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Deși inițial conceptul de dezvoltare durabilă a fost un răspuns la criza ecologică cauzată de exploatarea industrială a resurselor în maniere care aduceau prejudicii mediului, scopul conceptului fiind de a oferi soluții pentru prezervarea calității mediului înconjurător, în ziua de azi termenul de dezvoltare durabilă are un sens mai larg și vizează calitatea vieții în toată complexitatea sa, înglobând și aspecte sociale și economice. În acest sens, pentru conturarea unor direcții de dezvoltare care să corespundă nevoilor reale de dezvoltare ale Comunei Ostrov, respectând totodată condițiile de durabilitate, este necesară cunoașterea în prealabil a situației actuale în ceea ce privește aspectele ce țin de considerente economice, sociale și de mediu și a modului în care interacțiunea acestora participă la conturarea condițiilor de trai pentru cetățenii comunei. Obținerea unei imagini care să reflecte fidel situația actuală a comunei, a nevoilor și oportunităților care pot sta la baza îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor se poate realiza numai cu dialog susținut cu toți actorii din comuna: cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile publice.
    În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comuna Ostrov a apelat la servicii de consultanță pentru asistență de specialitate în vederea realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Ostrov pentru perioada 2021 – 2027 și pentru conturarea Mecanismului de Bugetare Participativă. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Ostrov pentru perioada 2021 – 2027 este realizată de către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea folosind metoda participativă de jos în sus dar s-a folosit si metoda UP - Bottom pentru corelarea Viziunii, Misiunii si Direcțiilor strategice cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021- 2027 efectuata de firma de consultanta.