• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 32/04-08-2022 privind organizarea zilei Comunei Ostrov, Judetul Tulcea și a programului de desfășurare a evenimentului 06-09-2022    - -
HCL 31/04-08-2022 privind aprobarea cotei procentuale din apa livrată utilizatorilor casnici/noncasnici pentru determinarea cantității de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare incepand cu data de 15.08. 2022 06-09-2022    - -
HCL 30/04-08-2022 privind aprobarea pierderilor de 5 % pe reteaua de transport si 10% pe reteaua de distributie, cu care poate opera SC SERVICII PUBLICE OSTROV SRL incepand cu data de 15.08. 2022 06-09-2022    - -
HCL 29/04-08-2022 privind aprobarea Strategiei de transformare digitala a comunei OSTROV pentru perioada 2021-2027 06-09-2022    - -
HCL 28/21-07-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 08-08-2022    - -
HCL 27/21-07-2022 privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV, a indicatorilor tehnico – economici și a Bugetului Cererii de finanțare pentru obiectul investiției: „ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV„ 08-08-2022    - -
HCL 26/21-07-2022 privind includerea în domeniul public respectiv domeniul privat al comunei Ostrov a unor bunuri imobile în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară ale Comunei Ostrov, judetul Tulcea 08-08-2022    - -
HCL 25/21-07-2022 privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ostrov, județul Tulcea 08-08-2022    - -
HCL 24/21-07-2022 privind aprobarea Statutului comunei Ostrov, judetul Tulcea 08-08-2022    - -
HCL 23/21-07-2022 privind aprobarea “STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI OSTROV, JUDEȚUL TULCEA, 2021-2027” 08-08-2022    - -
HCL 22/28-06-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni 09-07-2022    - -
HCL 21/28-06-2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru interzicerea abandonării ,aruncării sau gestionării necontrolate a deseurilor pe raza comunei Ostrov ,judetul Tulcea 09-07-2022    - -
HCL 20/28-06-2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă și radiere a vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei OSTROV, judetul TULCEA 09-07-2022    - -
HCL 19/31-05-2022 privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea actului constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE SRL OSTROV, CUI 42312822, judetul Tulcea, ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii 12-06-2022    - -
HCL 18/24-05-2022 privind lotizarea (dezmembrarea) unei suprafete de teren de 962.600 m.p. ce apartine domeniului privat al comunei 12-06-2022    - -
HCL 17/24-05-2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 12-06-2022    - -
HCL 16/24-05-2022 indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1% 12-06-2022    - -
HCL 15/20-05-2022 aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 12-06-2022    - -
HCL 14/19-04-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2022 07-05-2022    -
HCL 13/10-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni respectiv martie-aprilie-mai 2022 08-04-2022    - -
HCL 12/10-03-2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei 08-04-2022    - -
HCL 11/10-03-2022 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2021 08-04-2022    - -
HCL 10/10-03-2022 privind alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Potabila si de Canalizare al comunei Ostrov, judelul Tulcea, aprobarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate si a anexelor acestuia precum si aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aapelor uzate catre SC Servicii Publice Ostrov SRL 08-04-2022    - -
HCL 9/17-02-2022 privind aprobarea organizarii rețelei școlare din cadrul unitatii administrativ teritoriale Ostrov in anul scolar 2022-2023 01-03-2022    - -
HCL 8/17-02-2022 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Ostrov pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director în cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov 01-03-2022    - -
HCL 7/17-02-2022 privind actualizare tarife deseuri municipale 01-03-2022    - -
HCL 6/17-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 01-03-2022    - -
HCL 5/27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de acte normative 11-02-2022    - -
HCL 4/27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 11-02-2022    - -
HCL 3/27-01-2022 privind aprobare ROF consiliul local 11-02-2022    - -
HCL 2/27-01-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2021 11-02-2022    - -
HCL 1/27-01-2022 privind validarea Dispoziției nr. 182/24.12.2021 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2021 11-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină