• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 31/19-10-2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar in perioada desfasurarii cursurilor pentru prescolarii si elevii din cadrul Scolii Gimnaziale OSTROV in anul scolar 2023-2024 28-10-2023    - -
HCL 30/19-10-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.09.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 28-10-2023    - -
HCL 29/19-10-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta octombrie-decembrie 2023 28-10-2023    - -
HCL 28/28-09-2023 privind aprobarea ”Planului operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii 2023-2024’’ pentru combaterea înzăpezirii , poleiului și a gheții pe drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local Ostrov 07-10-2023    - -
HCL 27/20-09-2023 privind revizuirea HCL nr. 23/08.08.2023, prin actualizarea Anexei 1 (anexa 2.2.c la normele metodologice de aplicare OUG 95/2021) 07-10-2023    -
HCL 26/20-09-2023 privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului TANASE CRISTIAN si vacantarea locului de consilier local 07-10-2023    - -
HCL 25/08-08-2023 privind organizarea zilei Comunei Ostrov, Judetul Tulcea, in anul 2023 12-09-2023    - -
HCL 24/08-08-2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 12-09-2023    - -
HCL 23/08-08-2023 privind revizuirea HCL nr.47/20.12.2022 12-09-2023    - -
HCL 22/20-07-2023 privind stabilirea presedintelui de sedinta în persoana d-lui consilier Lupașcu Neacsu 07-08-2023    - -
HCL 21/20-07-2023 privind participarea la Programul - cheie 1 : Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Fondul pentru Modernizare în România 07-08-2023    - -
HCL 20/20-07-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 07-08-2023    -
HCL 19/25-05-2023 privind revizuirea HCL nr.47/20.12.2022 (prin actualizarea anexelor nr.1 si nr. 2), prin care s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ,,AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA OSTROV, JUDETUL TULCEA“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 09-06-2023    - -
HCL 18/25-05-2023 privind aprobarea utilizării sumei de 520 miilei din excedentul anilor precedenti al bugetului local pentru finanţarea investiţiei „ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGRIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV” 09-06-2023    - -
HCL 17/25-05-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8 % 09-06-2023    - -
HCL 16/27-04-2023 privind mentinerea participarii Comunei OSTROV in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 06-05-2023    - -
HCL 15/27-04-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 06-05-2023    -
HCL 14/23-03-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Ostrov 08-04-2023    -
HCL 13/23-03-2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 08-04-2023    -
HCL 12/23-03-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ostrov , județul Tulcea și a Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate comunității în anul 2023 08-04-2023    -
HCL 11/23-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei OSTROV, județ TULCEA - Școala Gimnaziala Ostrov” 08-04-2023    -
HCL 10/23-03-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrovpentru o perioada de 3 luni respectiv: martie 2023-mai 2023 08-04-2023    - -
HCL 9/23-02-2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si actualizarea coeficientilor de salarizare la nivelul anului 2023 10-03-2023    -
HCL 8/23-02-2023 privind aprobarea concesionării prin încredințare directă a pășunii 534.50 ha- proprietate privată a comunei Ostrov , judetul Tulcea 10-03-2023    - -
HCL 7/23-02-2023 privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță 10-03-2023    - -
HCL 6/23-02-2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ostrov nr. 48/20 decembrie 2022 referitoare la includerea în domeniul public al comunei Ostrov a unor bunuri imobile în vederea intabulării/înscrierii dreptului de proprietate ăn evidențele de cadastru și carte funciară ale Comunei Ostrov , judetul Tulcea 10-03-2023    - -
HCL 5/23-02-2023 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2022 10-03-2023    - -
HCL 4/26-01-2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Ostrov, pentru anul şcolar 2023-2024 04-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 04-02-2023    - -
HCL 2/26-01-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 04-02-2023    - -
HCL 1/26-01-2023 privind validarea Dispoziției nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2022 04-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină