• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ostrov

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
23 15-09-2023 TANASE ION, Primar; privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului TANASE CRISTIAN si vacantarea locului de consilier local - -   - -
22 15-09-2023 TANASE ION, Primar; privind revizuirea HCL nr. 23/08.08.2023, prin actualizarea Anexei 1 (anexa 2.2.c la normele metodologice de aplicare OUG 95/2021) da 2023-09-15  
21 04-08-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 da 2023-08-04   -
20 04-08-2023 TANASE ION, Primar; privind organizarea zilei Comunei Ostrov, Judetul Tulcea, in anul 2023 da 2023-08-04   -
19 04-08-2023 TANASE ION, Primar; privind revizuirea HCL nr.47/20.12.2022 da 2023-08-04   -
18 14-07-2023 TANASE ION, Primar; privind participarea la Programul - cheie 1 : Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Fondul pentru Modernizare în România - -   - -
17 14-07-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea - -   - -
16 22-05-2023 TANASE ION, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8 % da 2023-05-22   -
15 22-05-2023 TANASE ION, Primar; privind revizuirea HCL nr.47/20.12.2022 (prin actualizarea anexelor nr.1 si nr. 2), prin care s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ,,AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA OSTROV, JUDETUL TULCEA“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. da 2023-05-22   -
14 22-05-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea utilizării sumei de 520 miilei din excedentul anilor precedenti al bugetului local pentru finanţarea investiţiei „ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGRIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV” - -   - -
13 21-04-2023 TANASE ION, Primar; privind mentinerea participarii Comunei OSTROV in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche - -   - -
12 21-04-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea - -   - -
11 16-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ostrov , județul Tulcea și a Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate comunității în anul 2023 da 2023-03-16  
10 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 da 2023-03-17  
9 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Ostrov da 2023-03-17  
8 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei OSTROV, județ TULCEA - Școala Gimnaziala Ostrov” da 2023-03-17  
7 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea concesionării prin încredințare directă a pășunii 534.50 ha- proprietate privată a comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2023-02-20   -
6 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si actualizarea coeficientilor de salarizare la nivelul anului 2023 da 2023-02-17  
5 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță da 2023-02-17   -
4 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2022 - -   - -
3 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 da 2023-01-20   -
2 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2023-01-20   -
1 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind validarea Dispoziției nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2022 da 2023-01-20   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină