ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI OSTROV
 
STR.SCOLII NR 6, cod postal: 827175; tel: 0240.577336; fax: 0240.577488; e-mail: secretariat@primariaostrovtulcea.ro       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

ANALIZA SWOT A COMUNEI OSTROV, JUDEŢUL TULCEA       

PUNCTE TARI

 • Terenul arabil reprezintă una din principalele resurse naturale având o suprafaţă de 4.284 ha;
 • Amplasarea comunei pe Braţul Măcin al Dunării;
 • Suprafaţa de teren arabil se pretează unei game largi de culturi agricole (grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă, orz şi orzoaică, dar şi legume şi pepeni, viticultură);
 • Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice, animale crescute în gospodării;
 • Dotarea tehnică a sectoarelor din agricultură;
 • Legătura pe calea apei, braţul Măcin, cu Brăila – 70 km şi Hârşova – 25 km;
 • Dumul judeţean DJ 222F traversează localitatea;
 • Oraşe importante apropiate: Măcin (55km), Hârşova (36km);
 • Situaţia drumurilor de legătură cu comuna: DJ 222F – drum judeţean asfaltat; DC 37 - drum comunal pietruit;
 • Drumurile comunale sunt pietruite în procent de 90% din suprafaţa acestora;
 • Infrastructura adecvata, reţea de alimentare cu apa, reţea de electricitate, drumuri asfaltate, respectiv pietruite;
 • Infrastructura de telefonie fixă în reţeaua Romtelecom şi de telefonie mobila;
 • Existenţa unui cabinet medical individual;
 • Existenţa unei punct farmaceutic;
 • Existenţa în comuna a două unitati de învăţământ (1 şcoala şi 1 grădiniţă);
 • Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice;
 • Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
 • Amenajarea pajiştilor necesare asigurării hranei animalelor;
 • Materii prime existente pentru industria alimentară: grâu, porumb, floarea soarelui;
 • Productivitatea bună a terenurilor agricole;
 • Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, reprezentată prin societăţi comerciale în domeniul agricol, servicii (dulgherie, monumente funerare) şi comerţ, morărit, persoane fizice autorizate în creşterea animalelor, stupărit;
 • Resurse financiare la nivel local suficiente pentru sprijinirea şi/sau promovarea unor investiţii;
 • Preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • Existenţa condiţiilor dezvoltării turismului rural;
 • Existenţa monumentelor culturale : ruinele cetăţii Beroe, Biserica Adormirea Maicii Domnului (1848);
 • Populaţia comunei Ostrov în număr de 2.244, din care: populaţie activă 850 locuitori ;
 • Adaptarea populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
 • Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor.

PUNCTE SLABE

 • Nu există sisteme de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor agricole;
 • Lipsa  specialiştilor din agricultură;
 • Forţa de muncă  îmbătrânită şi insuficientă;
 • Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor specifice;
 • Lipsa echipamentelor de irigaţii;
 • Deficitul resurselor financiare pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
 • Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale;
 • Inexistenţa sistemului de canalizare, respectiv a staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate;
 • Inexistenţa activităţilor în domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;
 • Educaţia ecologică este superficială;
 • Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
 • Inexistenţa unui cabinet veterinar, respectiv a unui punct farmaceutic veterinar;
 • Ponderea slabă a investitiilor straine;
 • Insuficienta locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei există doar o pensiune cu puţine locuri de cazare;
 • Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
 • Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia;
 • Populaţia scolarizată în învătământul primar şi învătământul gimnazial în scădere datorită scăderii demografice a populaţiei;
 • Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi respectiv profesionale a majorităţtii locuitorilor comunei;
 • Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate;
 • Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.

 

OPORTUNITĂŢI

 • Existenţa resurselor locale, nevalorificate suficient în prezent;
 • Înfiinţarea de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultură;
 • Înfiinţarea de complexuri agro-zootehnice;
 • Înfiinţarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie;
 • Înfiinţarea unor reţele de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului;
 • Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
 • Realizare reţea de alimentare cu gaze naturale;
 • Construire baza sportivă;
 • Înfiinţarea unui centru cultural;
 • Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale în comună;
 • Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor;
 • Infiinţarea perdelelor forestiere;
 • Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi înfiinţare puncte de colectare cereale;
 • Existenţa Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi a programului FEADR;
 • Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară;
 • Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţa Agricolă, APIA, Direcţia Agricolă din judetul Tulcea, ADDJ Tulcea cu privirea la accesarea fondurilor europene;
 • Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente;
 • Creşterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale;
 • Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
 • Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
 • Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
 • Disponibilitatea de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau străini;
 • Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene.
 • Existenţa unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie pentru populaţiile dezavantajate;
 • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
 • Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
 • Grad redus de ocupare profesională, potenţial important al forţei de muncă local;
 • Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.

AMENINŢĂRI

 • Cadrul legislativ instabil;
 • Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne;
 • Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE;
 • Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori;
 • Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu;
 • Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari);
 • Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia;
 • Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva la nivel national.
 • Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor;
 • Migrarea turistica catre alte regiuni care isi exploateaza potentialul.
 • Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine;
 • Cresterea negativa a sporului migratoriu;
 • Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei.
 • Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa;
 • Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi;
 • Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva;
 • Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului.


>>> Strategia de Dezvoltare a comunei Ostrov, judeţul Tulcea - 2016-2020
p1-  admin, 21-02-2018   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Ostrov - Toate drepturile rezervate